Egenmelding

Egenmelding er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem legeerklæring. Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å yte sykepenger til en arbeidstaker som bare er borte deler av dagen.

 

 
For å få rett til å bruke egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Tre kalenderdager fire ganger i året (ikke IA – bedrifter)

For ansatte i ikke IA-bedrifter er regelen at egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager. Dette kan gjøres fire ganger i løpet av en 12 måneders periode (ikke kalenderår).
 

IA virksomheter har flere egenmeldingsdager

I IA-virksomheter kan egenmeldinger brukes i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode (ikke kalenderår). Det innebærer at egenmelding for eksempel kan benyttes for 24 enkeltdager. Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.
 

Kalenderdager

 Legg merke til at det er snakk om kalenderdager. Det betyr at en pasient som har rett til tre dagers egenmelding ikke kan ta ut torsdag, fredag og mandag i samme periode. Det er ikke uvanlig at pasienter tar kontakt for å få attest fordi de har misforstått og trodd det dreiet seg om virkedager. Du kan ikke tilbakedatere sykmelding uten dokumentasjon for sykdommen på fraværstidspunktet.  Misforståelsen er en sak mellom pasient og arbeidsgiver.
 

Gjentatt egenmelding

Ved en ny egenmelding innen 16 dager slås den sammen med tidligere egenmeldinger innenfor denne 16 dagersperioden. Når man har brukt opp de tre (eller 8 ved IA – bedrift) egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode, må man arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt. Er man syk utover egenmeldingsdagene, må man kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.
 

Sykmelding etter egenmelding

 Er man syk utover egenmeldingsdagene, må man kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.
 

Egenmelding etter sykmelding

Man har ikke rett til å benytte egenmelding ved fravær umiddelbart etter en sykmelding.
 

Egenmelding ved gradert sykmelding

Man kan etter reglene ikke benytte egenmelding under gradert sykmelding.
 

Egenmelding i en periode med sykmelding ved behandlingsdager

Forutsetningen er at krav til bruk av egenmelding ellers er innfridd og at arbeidstaker har vært på jobb mellom en behandlingsdag og en egenmeldingsdag. 
 

Egenmelding eller sykmelding fra behandler?

Behandler du en pasient som har et kortvarig behov for full avlastning fra arbeid så bør du oppfordre til bruk av egenmelding.
Du kan bruke disse argumentene:
  • Arbeidsgivere ønsker at flere av sykmeldingene skal være egenmeldte.
  • Det er ingen risiko ved bruk av egenmelding, pasienten kan uansett ta kontakt senere om behovet for avlastning skulle vare lengre enn først antatt.

Om pasienten likevel ønsker å få en erklæring på arbeidsuførheten, så skriv en sykmelding. Det er ikke riktig å nekte en arbeidsufør pasient dette. 

 

 

Mulighet for dialog?

Egenmeldt fravær i norsk arbeidsliv har over lengre tid holdt seg stabilt på ca. 1 prosent av arbeidstiden. Forsøksordinger med utvidelse av retten til egenmeldinger later ikke til å ha ført til misbruk.
En egenmelding kan i større grad ansvarliggjøre den syke ansatte. Egenmelding kan i større grad enn sykmelding gi mulighet for dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Et viktig mål med egenmeldingsordningen er å skape dialog og få fram løsninger på arbeidsplassen.

 

 

 

Rett til egenmelding

Arbeidstakeren har en selvstendig egenmeldingsrett overfor hver arbeidsgiver. 
Retten til å bruke egenmeldinger kan fratas arbeidstakeren dersom vedkommende i løpet av en 12 måneder periode har hatt minst 4 fravær uten legeerklæring (24 egenmeldingsdager i IA-bedrifter) eller dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.
  

 

Pasientinformasjon